Algemene voorwaarden

 • Siërra Yard Dance Studio werkt met een automatisch incasso systeem
 • Bij een nieuwe inschrijving geldt eenmalig inschrijfgeld van €10,00
 • Eind van de maand wordt het lesgeld automatisch geïncasseerd.
 • Er wordt 11 maanden per jaar lesgeld geïncasseerd (de maand augustus wordt niet geïncasseerd)
 • Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en wordt pas beëindigd als dit per email word bevestigd.
 • Er geldt een maand opzegtermijn (je betaald dus na opzegging altijd 1 maand)
 • Je kunt alleen via email het lidmaatschap beëindigen: info@sierrayarddancestudio.nl
 • Mondeling opzeggen bij een van de docenten is geen geldige opzegging.
 • Siërra Yard Dance Studio maakt gebruik van iDEAL betalingsmethode.
 •  Een 10-rittenkaart is 4 maanden geldig.
 • Een losse les kaart is een maand geldig.
 • Aanmelden voor een les kan tot 30 minuten voordat de les van start gaat.
 • Afmelden voor een les kan maximaal 3 uur van te voren voordat de les van start gaat.
 • Siërra Yard Dance Studio stelt zich niet aansprakelijk voor schade en vermissing van eigendommen of eventuele blessures.
 • De danslessen zijn altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Siërra Yard Dance Studio behoudt zich het recht voor danslessen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
 •  Bij een lockdown door Corona worden de geldigheidsduur van de gekochte kaarten verlengd of zullen er online of buiten danslessen worden aangeboden.

Terms and Conditions

 • Siërra Yard Dance Studio works with an automatic collection system

 • A one-off registration fee of €10.00 applies to a new registration

 • At the end of the month, the tuition fee is collected automatically.

 • Tuition is collected 11 months per year (the month of August is not collected)

 • The membership is valid for an indefinite period and will only be terminated if this is confirmed by email.

 • There is a one-month notice period (so you always pay 1 month after cancellation)

 • You can only terminate your membership via email: info@sierrayarddancestudio.nl

 • Oral cancellation with one of the teachers is not a valid cancellation.

 • Siërra Yard Dance Studio uses iDEAL payment method.

 • A 10-strip card is valid for 4 months.

 • A single class card is valid for one month.

 • You can register for a dance class up to 30 minutes before the class starts.

 • You can cancel a dance class up to 3 hours in advance before the class starts.

 • Siërra Yard Dance Studio is not liable for damage and loss of property or any injuries.

 • The dance lessons are always subject to sufficient registrations. Siërra Yard Dance Studio reserves the right to cancel dance classes when there are not enough participants registered.

 • In the event of a lockdown due to Corona, the validity period of the tickets purchased will be extended or dance classes will be offered online or outside.